Podmínky opakovaných plateb

* Zaplacením služby platební kartou dává zákazník souhlas k autorizaci použité karty pro automatické strhávání plateb za objednané služby v dalších obdobích.
* Souhlas zákazníka s opakovanými platbami trvá po dobu čerpání služby, nebo dokud nedojde k ukončení opakovaných plateb na žádost zákazníka.
* Automaticky strhávaná částka a perioda opakovaných plateb odpovídá ceně a období zakoupené služby. Dojde-li ke změně parametrů služby (např. typ tarifu a jeho období), budou odpovídajícím způsobem automaticky změněny také parametry opakovaných plateb (cena služby a perioda platby).
* Zákazník souhlasí s tím, aby platební karta autorizovaná pro opakované platby byla použita také pro úhradu doplatkových faktur v případě, že u jeho účtu FAPI dojde k překročení zakoupeného tarifu.
* 7 dní před každým automatickým stržením platby z karty bude zákazník e-mailem informován o objednané službě, její ceně a termínu stržení platby. Součástí e-mailu bude faktura za objednanou službu.
* Po každém automatickém stržení platby bude zákazník o provedené platbě vyrozuměn e-mailem, jehož součástí bude zaplacená faktura za zakoupenou službu.
* V případě neúspěšného stržení platby z karty bude zákazníkovi zaslán e-mail o tom, že platba neproběhla, a pokyny, jak v této situaci postupovat. Zejména jak uhradit fakturu jiným způsobem, aby nedošlo k neočekávanému omezení služby.
* Zákazník může pro opakované platby autorizovat jinou platební kartu, než která byla používána do té doby (např. v situaci, kdy dojde k expiraci karty). To provede tak, že vystavenou fakturu zaplatí jinou platební kartou ještě před automatickým stržením platby z původní karty. Karta použitá při této platbě bude autorizována pro opakované platby místo původní karty.
* Zákazník může opakované platby kdykoli ukončit, a to kontaktováním zákaznické podpory prodejce (e-mailem na adrese support@gabriellaamora.com)
* Opakované platby jsou technicky zajišťovány platební bránou společnosti STRIPE, která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Veškeré platební údaje jsou zpracovávány pomocí šifrovaného kanálu společnosti STRIPE.