Podmínky účasti na semináři s Gabriella Amora

 

Poskytovatel

Poskytovatelem služeb je Gabriella Amora, IČO: 02303604. Sídlo podnikání: Botanická 47/47, Brno, 602 00, Česká republika

Předmět plnění

Předmětem plnění je poskytnutí služeb osobního a fyzického rozvoje, dále “seminář”.
Náplní semináře jsou hodiny osobního rozvoje, jógy a očistné kúry.

Termín

Seminář se koná v termínu, který je uveden na landing page daného semináře.

Rezervace pobytu/online seminář

Místo je účastníkovi rezervováno ke dni, kdy je na účet Poskytovatele přijata platba ve výši poloviny ceny akce (dále “rezervační poplatek”). V případě, že workshop probíhá online, účast je zajištěna první platbou za on-line seminář/program.

Cena semináře

Cena semináře je uvedena v popisu na příslušné landing page a je konečná. Úhrada probíhá dle zvolené platební metody a to buď v plné částce nebo ve splátkách dle zvolené varianty.

Storno poplatky a vrácení peněz

V případě zrušení účasti dříve než týden před začátkem semináře je vrácena celá částka (hodnota semináře). Při zrušení účasti méně než týden před začátkem semináře si účastník může místo sebe sjednat náhradníka, v opačném případě celá částka připadá ve prospěch poskytovatele.

Částečná účast

Jestliže se účastník rozhodne zúčastnit jen části semináře, kratší doby, než je seminář naplánován, nebude mu poskytnuta sleva z ceny (týká se ubytování, stravy i lektorného).

Osobní údaje

Poskytoval se zavazuje uchovávat informace o účastnících jako důvěrné.
Účastník je povinen Poskytovatele obeznámit o všech zdravotních rizicích a omezeních. Účastník je též povinen oznámit kontaktní údaje na osobu blízkou, které dá Poskytovatel zprávu v případě nouze.

Vyloučení odpovědnosti

Účastník souhlasí s tím, že Gabriella Amora a další členové organizačního týmu jsou zproštěni jakékoliv odpovědnosti za jakéhokoliv zranění a/nebo pohledávky způsobené účastníkem nebo jakékoliv třetí strany v souvislosti s jeho zapojením do semináře.

Účastník bere na vědomí, že účast na všech cvičeních, terapiích, exkurzích a výletech v průběhu semináře může představovat riziko zranění. Je si vědom své fyzické zdatnosti, zdravotního a psychického stavu a respektuje je při všech aktivitách v průběhu semináře. Dobrovolně a vědomě přijímá, že nese riziko sám za sebe a přebírá za vše plnou odpovědnost. V případě jakýchkoliv obtíží, otázek nebo nesrovnalostí se kdykoliv poradí s organizačním týmem semináře.

Omamné látky a drogy se neslučují s účastí na semináři. Účastník si je vědom, že bude- li opakovaně narušovat svým nevhodným chováním průběh kurzu, a i po upozornění organizátory nebude akceptovat program kurzu, má organizátor právo jej z kurzu bez finanční náhrady vyloučit.
Účastník souhlasí s tím, že všechny informace, které poskytl, jsou pravdivé. Přečetl si, pochopil a souhlasí s podmínkami této dohody.

Účastník si je vědom, že program/seminář nenahrazuje lékařskou péči a léčbu.

Účastník tímto uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů k účelům zasílání informací a nabídek akcí Gabrielly Amora.

Souhlas s pořizováním audiovizuálního záznamu

Dobrovolně souhlasím s tím, že fotografie nebo videa, na kterých je má osoba, pořízené v celém průběhu semináře, mohou být použity ke komerčním účelům v budoucnosti.